De rechtbank kan het huwelijk ontbinden op verzoek van beide partijen indien zij op voorhand een overeenkomst gesloten hebben waarbij zij een volledig akkoord bereiken omtrent de verdeling van hun geld en goederen, de regeling omtrent de kinderen (verblijf en onderhoud) en een eventuele uitkering tussen ex-echtgenoten. Uw advocaat helpt u bij het opstellen van deze overeenkomst.

Personen En Familierecht

De overeenkomst wordt voorgelegd en erkend door de rechtbank, waarbij men de overeenkomst zal toetsen aan het belang van de kinderen. Indien u reeds zes maanden feitelijk gescheiden leeft, hoeft u niet meer te verschijnen. Is dit niet het geval dan moet u nog wel verschijnen voor de familierechtbank.

Een E.O.T. heeft het voordeel dat beide partijen aangespoord worden om over alles een akkoord te sluiten. Het nadeel is echter dat men onmiddellijk en in volle crisis samen beslissingen moet nemen op een ogenblik dat men daar vaak emotioneel niet toe in staat is.

De overeenkomsten in het kader van een E.O.T. zijn in principe onveranderlijk.
Wat overeengekomen werd omtrent de verdeling van geld en goederen kan nooit meer gewijzigd worden. De uitkering tussen ex-echtgenoten kan aangepast worden indien er zich een ingrijpende wijziging voordoet waardoor de uitkering niet langer aangepast is, tenzij partijen uitdrukkelijk overeengekomen zijn dat de uitkering niet wijzigbaar is. De regeling omtrent de kinderen, zowel op vlak van het verblijf als het onderhoud, kan in het belang van de kinderen aangepast worden indien zich ook hier een grondige wijziging voordoet die de bestaande regeling niet langer adequaat maakt.

Hoe verloopt de procedure?

Procedure gesteund op het vermoeden van ontwrichting

De procedure verloopt heel eenvoudig. De echtscheiding wordt aangevraagd door het neerleggen van een verzoekschrift waarin een aantal wettelijk verplichte inlichtingen voorkomen. Bovendien moet de rechter in het bezit komen van een aantal stukken. De rechter spreekt automatisch de echtscheiding uit na één of twee zittingen.

 

OP DE INLEIDENDE ZITTING
Beste Advocaat Familierecht In MechelenAls kan bewezen worden dat u al een tijdlang feitelijk gescheiden leeft wordt de echtscheiding onmiddellijk uitgesproken na:

 • zes maand als beide echtgenoten gezamenlijk de echtscheiding aanvragen
 • één jaar bij een eenzijdig verzoek

 

Is dat niet het geval dan wordt de zaak afgehandeld tijdens een zitting zo kort mogelijk nadat wel aan deze voorwaarden is voldaan.

 

OP EEN TWEEDE ZITTING
Onmiddellijk na het bereiken van een termijn van feitelijke scheiding van:

 • zes maand bij gezamenlijk verzoek
 • één jaar bij eenzijdig verzoek

 

Na het herhalen van het verzoek te scheiden (zonder dat de feitelijke scheiding een rol speelt) met een tussenpauze van:

 • drie maand bij gezamenlijk verzoek
 • één jaar bij eenzijdig verzoek

 

De rechtbank bepaalt zelf wat de snelste procedure is, hierbij rekeninghoudend met het feit dat een echtscheidingsprocedure op basis van een grove fout van één van de beide echtgenoten ook nog steeds tot de mogelijkheden behoort.

MAATREGELEN BETREFFENDE DE KINDEREN

Personen En FamilierechtDe wet stelt eenvoudig dat de ‘voorlopige maatregelen’ die omtrent de kinderen werden overeengekomen, blijven gelden na de echtscheiding.

Wel is er een mogelijkheid nieuwe maatregelen toe te voegen of te wijzigen. Zolang de echtscheidingsprocedure duurt, blijft de familierechtbank bevoegd om dit te doen en kan men de problematiek hier opnieuw voorleggen. Na de echtscheiding blijft de familierechter bevoegd op basis van de blijvende saisine om nieuwe vonnissen uit te spreken.

In de praktijk stellen we vast dat voorlopige maatregelen omtrent de kinderen vaak definitief zo blijven. Men moet er in ieder geval op voorhand grondig over nadenken. Honderd keer hoorde ik dat men wel al maar iets op papier zou zetten en dat men dan later wel de nodige soepelheid aan de dag zou leggen. Mijn ervaring leert mij dat wat op papier staat in 95 % van de gevallen ook effectief wordt uitgevoerd zodat het bekomen van een vonnis essentieel is.

 

ONDERHOUDSUITKERING NA ECHTSCHEIDING

Open onderhoudsuitkering na echtscheiding

De nieuwe echtscheidingswet bracht een revolutionaire verandering teweeg op het vlak van de onderhoudsuitkering. Echtscheidingen worden niet meer uitgesproken ten laste of ten voordele van één van de echtgenoten. De onderhoudsplichtige dient niet langer “schuldig” geacht te worden aan de echtscheiding.

In het begin kan aan élke echtgenoot die daar een behoefte aan heeft een onderhoudsbijdrage toegekend worden. De wetgever heeft hier wel enkele uitzonderingen op voorzien.

Hetzelfde geldt voor de echtgenoot die geïnvesteerd heeft in het huwelijk – lees het gezin en/of de kinderen – en die daardoor heeft ingeleverd wat zijn beroepsloopbaan betreft en zijn vermogen.

In ieder geval wordt de duur van de onderhoudsuitkering beperkt tot maximum het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd.

 

Grootte van de onderhoudsuitkering

De wet stelt dat de rechtbank het bedrag van de alimentatie of onderhoudsuitkering dient vast te leggen. Dit bedrag moet minstens de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde dekken. In de wet staat geen verdere definitie van wat begrepen moet worden onder ‘behoeftigheid’.

Aan welk bedrag u zich mag verwachten, verschilt zeer sterk van zaak tot zaak. Beide echtgenoten kunnen steeds een bepaald bedrag overeenkomen. Indien geen overeenkomst bereikt wordt, zal de rechter het bedrag bepalen.

Beste Advocaat Familierecht In MechelenHierna enkele vuistregels die in acht moeten worden genomen bij het bepalen van het bedrag:

 • Minstens de staat van behoefte dekken
 • Maximum één derde van de inkomsten van de uitkeringsplichtige
 • Belang van de inkomsten van de echtgenoten
 • Belang van de mogelijkheden van de echtgenoten
 • De aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde
 • De duur van het huwelijk
 • Samenwoonst of nieuw huwelijk van de onderhoudsgerechtigde
 • Uitsluiting van het recht op uitkering bij misdaden of zware fout

Beste Advocaat Familierecht In Mechelen

Naast het wettelijk erkende instituut van de bemiddeling is er de onderhandelde oplossing. Men heeft dan rustig de tijd om over veel aspecten, indien mogelijk alles, een akkoord te sluiten.

Men hoeft dat niet meer te doen in de emotionele periode die gepaard gaat met het einde van het samenleven. Iedereen kan tot rust komen en in alle sereniteit een beslissing nemen. Een ervaren advocaat weet ongeveer wat er zou gebeuren indien er geen akkoord uit de bus komt.

Als hij dat aan zijn cliënt meegeeft, zal die na een tijdje begrijpen dat men geen maanden moet procederen om tot ongeveer dezelfde oplossing te komen. Meestal kan hij bepalen wat er in de beste veronderstelling zal uitgesproken worden en wat in een worst case scenario. Meestal liggen die twee scenario’s niet zo ver uit elkaar. Halverwege kan men elkaar meestal vinden.