Verkeerswetgeving

Het verkeersreglement bestaat uit een geheel van regels die het verkeer organiseren en die bij gebrek aan naleving ervan sancties opleggen. Deze bespreking beperkt zich tot de sancties bij het niet naleven van de verkeersregels. De verkeersregels worden geacht gekend te zijn. Het niet naleven ervan leidt vaak tot onverwachte gevolgen. U vindt ze hier omschreven.

Het verkeersrecht krijgt van de wetgever steeds meer aandacht. De bedoeling is hierbij om het aantal ongevallen te reduceren en het verkeer vlot te laten verlopen. Daarom werd gekozen voor een grotere pakkans van de overtreders en een strengere bestraffing van de overtredingen.

 

Verkeerswetgeving vanaf 1 januari 2015

Met de Wet van 9 maart 2014 werd de verkeerswetgeving verstrengd. De meeste bepalingen van de wet traden in werking op 1 januari 2015. Graag overlopen wij met u enkele opvallende wijzigingen.

 

Verkeerswetgeving BelgiëOpvallend is dat hardleerse overtreders, de zogenaamde recidivisten, vanaf 1 januari 2015 harder worden aangepakt.

Wanneer een bestuurder, binnen de 3 jaar na een veroordeling voor een zware overtreding, opnieuw een zware overtreding begaat (enkelvoudige recidive), zal de politierechter hem veroordelen tot een rijverbod van minstens 3 maanden. Bovendien zal hij verplicht worden om de 4 herstelexamens met succes af te leggen (theoretisch examen, praktisch examen, geneeskundige en psychologische proef).

Bij tweevoudige recidive binnen de periode van 3 jaar, wordt het rijverbod gebracht op minstens 6 maanden. Bij drievoudige recidive krijg je minstens 9 maanden rijverbod.

 

Welke zijn de zware overtredingen die beoogd worden? vluchtmisdrijf, zware snelheidsovertredingen, rijden zonder rijbewijs, overtredingen van de 4de graad, ernstige alcoholintoxicatie, dronkenschap, gebruik van een radardetector en rijden spijts verval.

Opgelet, niet enkel een herhaling van eenzelfde soort overtreding wordt geviseerd, bijvoorbeeld intoxicatie na intoxicatie. Het principe is van toepassing in geval van herhaling van eender welke zware overtreding. Een voorbeeld ter verduidelijking: werd je vorig jaar veroordeeld voor ernstige alcoholintoxicatie, en word je nu vervolgd voor een aanzienlijke snelheidsovertreding, dan zal het nieuwe principe van toepassing zijn en wordt dit gezien als een geval van recidive.

Vanaf 1 januari 2015 werd voor professionele bestuurders van vrachtwagens, bussen, taxi’s, ambulances de intoxicatiedrempel verlaagd. Tijdens de uitoefening van hun beroep bedraagt de maximaal toegelaten alcoholconcentratie slechts 0,2 promille (= 0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht).

Voor niet-professionele (gewone) bestuurders ligt de grens op 0,5 promille (0,22 mg/l uitgeademde alveolaire lucht).

Voortaan kan de politie bij een alcoholcontrole wettelijk gebruik maken van een “samplingtoestel”. Dit toestel detecteert de aanwezigheid van alcohol in de omgevingslucht. Het kan de politie helpen een eerste selectie te maken om de bestuurders eruit te pikken die ze vervolgens aan een echte ademtest zullen onderwerpen.

Waar de politie voordien de toestemming diende te vragen aan de Procureur des Konings om een onmiddellijke intrekking te doen van een rijbewijs bij ernstige alcoholintoxicatie of zware snelheidsovertredingen, is dit nu niet langer vereist. De politie kan dit op eigen houtje beslissen.

De Wegverkeerswet werd aangepast zodat ook een onmiddellijke inning kan worden voorgesteld in geval van alcoholintoxicatie. Zo zullen buitenlandse bestuurders die onder invloed achter het stuur worden betrapt op Belgisch grondgebied hun straf niet langer ontlopen.

Verder kreeg ook het principe van de trajectcontroles een duwtje in de rug. De camera’s die aan nummerplaatherkenning doen en die gebruikt worden voor trajectcontrole kregen een wettelijk kader.  Deze camera’s worden tevens ingezet om niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen op te sporen.

Tenslotte werd het herroepen van opschorting en uitstel eenvoudiger gemaakt.

Opschorting betekent dat de rechter oordeelt dat de feiten die u ten laste worden gelegd, bewezen zijn, maar dat hij zijn uitspraak van veroordeling voor een bepaalde proeftermijn opschort. De termijn, ook wel proeftermijn genoemd, kan afhankelijk van de feiten lopen van 1 tot 5 jaar. Anders gezegd, bij opschorting wordt u schuldig verklaard, maar krijgt u geen straf.

Uitstel betekent dat de rechter oordeelt dat de feiten die u ten laste worden gelegd, bewezen zijn, dat hij u ook een straf oplegt, maar dat de uitvoering van de straf voor een bepaalde termijn wordt uitgesteld. Deze proeftermijn kan, afhankelijk van de feiten, lopen van 1 jaar tot 5 jaar. Anders gezegd, bij uitstel van straf wordt u schuldig verklaard, u krijgt een straf, maar deze straf wordt niet uitgevoerd.

Aan deze gunstmaatregelen wordt een proefperiode gekoppeld. Voordien gebeurde de herroeping van deze gunstmaatregel (bijna) nooit.  Vanaf 1 januari 2015 is de herroeping steeds mogelijk van zodra er in de proefperiode een nieuwe verkeersinbreuk werd gepleegd.

 

Advocaat Smits voor uw verdediging

Voor verkeerswetgeving kan Advocaat Smits uit Mechelen u bijstaan voor de strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank en de correctionele rechtbanken zoals:

  • Snelheidsovertredingen
  • Vluchtmisdrijven
  • Alcoholintoxicatie en dronkenschap
  • Onopzettelijke slagen en verwondingen (inclusief het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg)
  • Andere inbreuken op het verkeersreglement, de wet betreffende de politie over het wegverkeer en andere verkeerswetgeving.

Ook voor alle aspecten van een verkeersongeval kan u bij Advocaat Smits uit Mechelen terecht:

  • de beoordeling van de aansprakelijkheid
  • de begroting van schadevergoedingen van de eventuele slachtoffers, zowel in het kader van een minnelijke regeling als bij geschillenbeslechting
  • de recuperatie van schade
  • de betwisting van schadeaanspraken van de tegenpartijen

 

 

Advocaten Mechelen

 

Ook dan is het heel nuttig om de bijstand van een advocaat te vragen gezien het uiteraard de bedoeling is dat u volledig schadeloos wordt gesteld en alle vergoedingen waar u recht op heeft ook werkelijk worden bekomen.

Zowel als beklaagde dan als slachtoffer/burgerlijke partij kan u steeds een beroep doen op de rechtsbijstandspolis van uw autoverzekering. U heeft steeds vrije keuze van advocaat wanneer u beroep kan doen op de rechtsbijstandspolis. Een rechtsbijstandverzekering maakt zeer vaak deel uit van uw autoverzekering wat u de mogelijkheid biedt om kosteloos beroep te doen op een advocaat.

Ons kantoor komt tussen zowel in het stadium van de controle van de verzekeringspolissen, als in het stadium van de geschillen voor de gewone rechtbanken en in de onderhandelingen om geschillen op te lossen of te voorkomen.

 Bent u op zoek naar een advocaat met een ruime kennis over verkeersrecht? Twijfel in dat geval niet langer en contacteer ons geheel vrijblijvend.

Met welke vragen zit u?

Welke sanctie hoort bij de verkeersovertredingen? Welke rechten hebben slachtoffers van verkeersongevallen? Elke vraag, elk dossier, vergt een grondige analyse van alle gegevens van de zaak, waarbij telkens in alle professionele eerlijkheid en in overleg met de opdrachtgever, de cliënt en veelal ook diens verzekeringsagent of –makelaar, correct en betrouwbaar advies op maat wordt gegeven.

Advocaat Smits blijft gevoelig voor het menselijk leed en wil met toewijding en ijver streven naar de beste oplossing voor elk dossier, met respect voor elk individu en voor de regels van het recht. Wij zijn soms hard in de boodschap, maar steeds zacht in de relatie.

Advocaat Smits te Mechelen beschikt over een doorgedreven en jarenlange expertise in deze materie en staat dan ook garant voor professionele bijstand op grond van de meest actuele kennis van deze materie.